Çapar çagyrmak

Biziň çaparymyz hatyňyzy ýa-da yollamaňyzy kabul eder, resmi kagyzy doldurmaga we ýollamany gaplamaga kömek eder, şeýle hem töleg kagyzyny we trek-belgisini berer.

Ugratmalary nireden alyp gaýtmaly

Ýüzlenmäni ýollamak bilen, Siz öz şahsy maglumatlaryňyzyň işlenilmegine razylyk berýärsiňiz.

Çaparçylyk haty ýa-da ýollamany şeýle hem poçtanyň bölüminden iberip bolýar. Bölümleriň sanawy